Про організацію методичної роботи у 2018/2019 н.р.

Великомотовилівський навчально-виховний комплекс

«заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-

дитячий садок»

 

НАКАЗ

“___” _____________ 2018 року                                            № _____

Про організацію та зміст методичної роботи у 2018/ 2019н.р.

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та «Про позашкільну освіту», «Програми розвитку системи освіти Фастівського району», реалізації завдань реформування освітньої системи, розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи закладів освіти району досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій, керуючись Положенням про шкільний методичний кабінет, виходячи з професійних інтересів та запитів педагогічних працівників, керівників закладу освіти, умов роботи ШМК

Н А К А З У Ю:

  1. Основними завданнями діяльності методичної служби у 2018/2019 навчальному році вважати:

1.1. Створення умов для задоволення професійного інтересу для удосконалення власної педагогічної практики.

1.2. Розроблення та проведення моніторингових досліджень відповідно до запитів.

1.3. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційної комісії, надання на звернення відділу освіти оцінки якості освітнього процесу педагогічних працівників, що атестуються.

1.4. Створення інформаційно-освітнього середовища професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема з використанням хмарних технологій, соціальних мереж.

1.5. Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації освітнього процесу.

1.6. Забезпечення участі педагогічних працівників у фахових та професійних конкурсах, надання переможцям допомоги щодо підготовки їхньої участі в наступних етапах змагань.

1.7. Організацію взаємодії з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участі у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організацію підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

1.8. Організацію вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього процесу.

1.9. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних видань.

1.10. Організацію масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладу і окремих педагогічних працівників;

1.11. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в населеному пункті.

2. Продовжити роботу з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-методичної теми:«Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями».

3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у НВК на 2018/2019 навчальний рік (додаток 1).

4. Затвердити циклограму роботи ШМК (додаток 2).

5.Затвердити склад методичної ради ШМК для забезпечення керівництва методичною роботою у НВК (додаток 3).

6. Шкільному методичному кабінету (Перепелиці І.С.):

6.1. Активізувати діяльність:

-        шкільного методичного кабінету щодо виявлення, вивчення, поширення та впровадження ППД у практику роботи педагогічних кадрів (згідно з планом вивчення ППД); (додаток 4);

-        методичної ради шкільного методичного кабінету, поліпшити якість, конкретність, гласність прийнятих рішень.

6.2.    Забезпечити творчий підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами з впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки у практику роботи школи, окремих педагогів, реалізації шкільного професійного запиту.

6.3.    Організувати або продовжити діяльність:

-        шкільних методичних формувань вчителів – предметників; (додаток 5);

-        участь педагогів у обласних професійних заходах; (додаток 6);

-       залучення педагогів до здійснення інноваційної діяльності. (додаток 7).

7.       Затвердити план роботи методичної ради ШМК (додаток 8).

8.       Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі вивчення запитів і потреб згідно з планом-графіком КОІПОПК (додаток 9).

9.       Надавати допомогу педагогічним працівникам у визначенні теми, підготовці докурсових та післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.

10.    Практикувати проведення єдиних методичних днів у закладі освіти для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики. (Додаток 10)

11.     Заступнику директора з НВР (Перепелиці І.С.)

11.1.Проводити діагностичні та моніторингові дослідження у ході вивчення стану викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів з основ наук, рівня фахової майстерності і компетентності педагогічних кадрів, виявлення позитивного досвіду, обдарованих, талановитих дітей.

11.2.  Забезпечити якість і своєчасне проведення методичних заходів у відповідності з планом роботи ШМК на 2018/2019 н.р. (додаток 11).

11.3.  Забезпечити активну участь педагогів НВК в районних та обласних методичних заходах.

11.4.  Створити особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу загальної середньої освіти.

11.5.Створити в закладі загальної середньої освітиінформаційно-освітнє середовищепрофесійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.

11.6. Створити методичну афішу.

11.7. Створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики.

11.8. Організувати підтримку в розробленні вчителемцільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення.

11.9.  Розробити дієву систему стимулювання педагогічних працівників за результатами атестації, конкурсів, оглядів майстерності тощо для розвитку творчої активності педагогів.

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача шкільного методичного кабінету Перепелицю І.С.

Директор НВК:                         С.А. Войналович

Додатки