Освітня програма навчального закладу

 

«Погоджено»           

на засіданні

педагогічної ради НВК

від   31.08. 2020

протокол № 6

«Затверджую»

Директор Великомотовилівського навчально-виховного комплексу     "заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів-дитячий садок" _____________С.А. Войналович

Введено в дію наказ від 31.08.2020р № 22

 

                                        

 

 

Освітня програма

Великомотовилівського навчально-виховного комплексу "заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів-дитячий садок" на 2020/2021 навчальний рік

Вступ

Освітня програма Великомотовилівського НВК розроблена на виконання

статті 33 Закону України «Про освіту», що набрав чинності 28 вересня 2017 року, статті11 Закону України«Про повну  загальну  середню  освіту»

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.   Освітня програма школи

окреслює:

 •  підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом; 

визначає

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення,  які подані в рамках навчальних планів
 • очікувані результати навчання учнів;
 •  пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; 
 • форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  освітньою програмою. 

Розділ 1

 Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та поза навчальної діяльності;
 • надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

            Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:формування в учнів сучасної наукової картини світу;виховання працьовитості, любові до природи;розвиток в учнів національної самосвідомості;формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з йогоціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;
 • є свідомимгромадянином, готовим відповідати за своївчинки;
 • свідомоставиться до свогоздоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свійтворчийпотенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);володіє культурою інтелектуальної діяльності;знає і поважає культуру України та інших народів;поважає свою й чужу гідність,права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування;має почуття соціальної відповідальності;веде здоровий спосіб життя;володіє способами отримання інформації;прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти.

Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть   подані в рамках навчальних планів:

-                     для 1-го,та 2 – го класів у відповідності до Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272

-                     3 класу затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1273

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

                    мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

                    математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

                    природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

                    технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

                    інформативна -формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження,   здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

                    соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

                    громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

                    мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

                    фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

 

Робочий навчальний план НУШ для 1-3класів на 2020-2021н.р.

 

Назва

освітньої галузі

 

 

Предмети

 

 

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова і літературне читання

-

-

7

Українська мова та література

7

7

-

Іншомовна

Англійська мова

2

3

3

Математична

Математика

4

4

5

Природнича,

громадянська й   історична, cоціальна,   здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

Інформатика

-

1

1

Мистецька

Мистецтво

2

2

2

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

3

Усього

22

24

25

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні консультації та групові заняття з математики

1

1

-

Курс за вибором. Зарубіжна література

-

-

1

Тижнева кількість навчальних годин

23

25

26

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

           

-                     для 4 класу розроблена на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Робочий навчальний план початкової школи з українською мовою навчання 4 клас

на 2020-2021 н.р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Клас

   

4

Мови і літератури

(мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

Англійська   мова

2

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

Фізична культура

3

Усього

 

24

Курси за вибором

Індивідуальні консультації та групові заняття з математики

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовоюі вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування(Таблиця 13до Типової освітньої програми), з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини(російської)та поглибленим вивченням біології у 8 та 9 класі. (Таблиця 15 до Типової освітньої програми )

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Робочий навчальний план основної школи (5-6 класи) з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування на 2020-2021н.р.

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

Українська література

2

2

Англійська мова

3

3

Зарубіжна література

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

Всесвітня історія

-

1

Основи правознавства

-

-

Етика

1

-

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

-

Географія

-

2

Біологія

-

2

Технології

Трудове навчання

2

2

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Разом

27,5

29,5

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

0

1

Факультативи

Українська література. Усна народна творчість

-

1

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27,5 (30)

30,5(33)

 

Робочий навчальний план

основної школи (7-9 класи) з українською мовою навчання і вивченням мови корінного народу, національної меншини(російської) на 2020-2021н.р.

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

2+1

2 +1

2

Російська мова

2

2

2

Зарубіжна   література

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1,5

1,5

Всесвітня Історія

1

1

1

Основи правознавства

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

-

-

Мистецтво

-

1

1

Математика

Математика

-

-

-

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природознавство

Природознавство

-

-

-

Біологія

2

2+2

2+2

Географія

2

2

1,5

Фізика

2

2

3

Хімія

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

33

35,5

36

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1

3,5

2

Курси за вибором

Біологія. Екологія рослин

-

0,5

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

32

33

33

Всього

33(35)

36(36)

36(36)

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408) з філологічним та біологічним профілями для учнів 10 та 11 класів.(Таблиці 2,3) та наказу МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальний план для 10 та 11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист України». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Мистецтво» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного та біологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 та 11 класів виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загально предметні компетентності і сприяють формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план для 10-11 класів на 2020-2021н.р.

 

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

 

Базові предмети

33

32

 1.  

Українська мова

2+2

2+2

 1.  

Українська   література

2

2

 1.  

Зарубіжна література

1

1

 1.  

Англійська мова

2+1

2+1

 1.  

Історія України

1,5

1,5

 1.  

Всесвітня історія

1

1

 1.  

Громадянська освіта

2

-

 1.  

Математика

3

3

 1.  

Біологія і екологія

2+3

2+3

 1.  

Географія

1,5

1

 1.  

Фізика і астрономія

3

4

 1.  

Хімія

1,5

2

 1.  

Фізична культура

3

3

 1.  

Захист України

1,5

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

 1.  

Технології

2

1

 1.  

Мистецтво

1

2

Разом

36

35

Додаткові годинина профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

2

 

3

 

Факультативи

Математика . Функції та алгебраїчні вирази на координатнійплощині

1

-

Курси за вибором

Українська мова. Стилістика сучасної української мови

-

1

Історія. Український спротив другої половини ХХ століття

-

1

Біологія. Фізіологія людини

1

-

Індивідуальні заняття

Біологія

-

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

Всього фінансується

38

38

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальніперетворення в українськомусуспільствідокоріннозмінилипріоритети в галузіосвіти. Школа потребуєновихнетрадиційнихідей, теорій, щовідповідали б оптимальному розвитку   дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуаціїуспіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльностіз алишається урок.Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей;розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитівпроводятьсяоглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше.Вчителіне тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми. Система внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг.

 Введення в Україні сучасних технологій оцінювання школярів, проведення ЗНО та ДПА навчальних досягнень учнів, упровадження в життя ідеї стандартизації в освіті потребують широкого застосування моніторингових досліджень. Це дає можливість забезпечити кожного учня інформацією про стан його навчальної підготовки та допомогти йому в корегуванні цього стану відповідно до його запитів і потреб. Моніторингові дослідження передбачають постійне спостереження за будь-яким навчальним процесом з метою виявлення його відповідності очікуваним результатам, визначення передумов для прийняття управлінських рішень і запровадження необхідних змін в освіті, спрямованих на підвищення її якості.

Напрями моніторингу якості освіти

Моніторинг умов функціонування освітньої системи:

- якість кадрового забезпечення;

- рівень навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення;

- рівень науково-методичної роботи;

- стан запровадження профільного навчання.

Моніторинг освітнього процесу:

- рівень викладання базових дисциплін;

- стан запровадження освітніх інновацій;

- рівень реалізації виховних систем.

Моніторинг  результатів освітнього процесу:

- рівень навченості учнів з предметів інваріантної частини;

- рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;

- рівень вихованості учнів.

Очікувані результати: 

- покращення якості надання освітніх послуг;

- підтримка обдарованої молоді;

- підняття престижу творчих педагогів;

- впровадження освітніх інновацій;

- створення позитивного іміджу, конкурентоздатності школи.

У зв'язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерством освіти і науки України внесені зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи  Передусім вимоги до оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для 1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів. 

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач.

Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм.

У 1-х та 2 -х класах допустиме лише вербальне оцінювання. Оцінюючи вербально, можна використовувати як усні, так і письмові оцінні судження щодо навчальних досягнень учнів. При цьому оцінні судження формулюють так, аби охарактеризувати процес навчання учня та означити кількісний і якісний його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів характеристику особистісного розвитку учня. Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.

Формувальне оцінювання учнів 1та 2 класу

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня.

 Вимоги до очікуваних  результатів навчання та компетентностей учнів початкової освіти використовуються для:

організації постійного спостереження за навчальним поступом;

обговорення навчального поступу з батьками або особами, що їх замінюють;

формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання.

Формувальне оцінювання передбачає відстеження особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. 

У процесі організації контрольно-оцінювальної діяльності необхідно враховувати спостереження за навчальним поступом учнів.

 Формувальне оцінювання оцінює процес навчання учнів, а не результат.

 Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів; запобігати побоюванням помилитися.

Водночас доцільно вчити дітей взаємооцінюванню, при цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує навчальну роботу, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного в колективів.   

Формувальне  оцінювання можна забезпечити використанням мовного портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за власне навчання. (Техніки формувального оцінювання)

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний аналіз допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним та конкретні вказівки про те, як покращити досягнутий результат не є  предметом розгляду у 1 класі, але стають актуальними на подальших навчальних етапах у початковій школі.

Завершальне (підсумкове) оцінювання за рік здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці.

Надзвичайно важливою складовою формувального оцінювання є форма повідомлення про нього учневі/ учениці та батькам (Свідоцтво досягнень).

Учителі, які викладають навчальні предмети у початковій школі дають характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою. У 1-2 класах оцінювання має описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та навчального процесу в цілому, але не результату.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів

1 клас - 2клас:
Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Підсумкова перевірка в 1 класі включає лише підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок (контрольних робіт).

3 КЛАС:
У   третьому класі застосовується формувальне і підсумкове оцінювання за рівнями навчальних досягнень. Формувальне оцінювання здійснюють з метою отримання інформації про досягнення учнів задля прийняття рішень про наступні кроки в навчанні як учителем, так і учнем. Формувальне оцінювання ґрунтується на критеріях, що визначаються вчителем з поступовим залученням до цього процесу учнів для кожного виду роботи та виду навчальної діяльності. Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: постійного педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів та коментарів самого учня, інших учнів, учителя; застосування різних прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття, розуміння, застосування учнями навчального матеріалу; визначення динаміки нарощування якісних показників результатів навчання у поточній навчальній діяльності; поточного аналізу змістового накопичення учнівського портфоліо; самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів; співбесід із батьками учнів задля врахування їх думки щодо особистісного розвитку та соціалізації тощо. Оцінювання особистих досягнень учня відбувається вербально відповідно до шкали оцінювання у свідоцтві досягнень: має значні успіхи; демонструє помітний прогрес; досягає результату з допомогою вчителя; потребує значної уваги і допомоги. Вербальні оцінки особистісних досягнень фіксуються двічі на рік у свідоцтві досягнень, зокрема у грудні та травні. Прогрес учня протягом року відслідковується за щоденниками педагогічних спостережень та учнівським портфоліо, результатами діагностичних робіт, що мають містити компетентнісно орієнтовані завдання. Діагностувальні роботи можуть бути усними чи письмовими, у формі тестових завдань чи комбіновані, можуть передбачати практичну роботу тощо. Форму роботи, зміст завдань, спосіб зворотного зв’язку учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностувальних робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням їхньої готовності до виконання того чи іншого завдання. У 3 класі тривалість виконання діагностувальної роботи не повинна перевищувати 35 хв (із 40 хв уроку 5 хв інструктаж, 35 хв – виконання роботи). Протягом навчального дня рекомендовано проводити не більше 1 діагностувальної роботи. У 3 класі до журналу записуються лише результати завершального (підсумкового) оцінювання за кожен семестр. Річне оцінювання здійснюється на підставі результатів оцінювання за останній семестр. Результати навчання зазначаються на відповідних сторінках навчальних предметів, використовуючи такі позначення: П – початковий рівень; С – середній рівень; Д – достатній рівень; В – високий рівень. У свідоцтві досягнень рівні сформованості вмінь, які є обов’язковими результатами навчання, визначеними за кожною освітньою галуззю, фіксуються в кінці навчального року. Свідоцтво досягнень вкладається в особову справу учня.


4 КЛАС:
ВЕРБАЛЬНО оцінюються предмети ВАРІАТИВНОЇ складової, тобто предмети, що було для вивчення обрано навчальним закладом;
ВЕРБАЛЬНО оцінюються  предмети ІНВАРІАНТНОЇ складової:
• «Інформатика»;• «Музичне мистецтво»;• «Образотворче мистецтво»;• інтегрований курс «Мистецтво»;• «Основи здоров’я»;• «Фізична культура»;• «Я у світі»;• «Трудове навчання».
ЗА 12-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ здійснюється оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів ІНВАРІАНТНОЇ складової, що належать до наступних освітніх галузей:
• «Мова і література (мовний і літературний компоненти)»;• «Математика»;• «Природознавство».
Підсумкова перевірка включає тематичну перевірку та підсумкові контрольні роботи.
Відповідно до типових освітніх програм для недопущення перевантаження учнів враховуються їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів можуть бути враховані результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Періодичність проведення моніторингу якості надання освітніх послуг

Вид моніторингу

Класи

1

Вербальне оцінювання

1-2

2

Моніторинг сформованості класного колективу, соціально-громадянських компетентностей учнів через психолого-педагогічну діагностику

2,5,10

3

Формувальне оцінювання

3-4

4

Адміністративна комплексна контрольна робота з української мови, читання, математики

3

5

Аналіз ДПА, моніторинг адаптаційних процесів при переході з початкової школи в основну

4

6

Поточне, тематичне оцінювання

5-9

7

Адміністративна комплексна контрольна робота суспільно-гуманітарного напряму та природничо-математичного напряму

7

8

Аналіз ДПА, моніторинг готовності до профільного навчання

9

9

Тематично-залікова система

10-11

10

Адміністративна комплексна контрольна робота за відповідним профілем

10

11

Аналіз ЗНО, моніторинг навчальних досягнень учнів випускних класів

11

Аналіз досліджень навчальних досягнень учнів в рамках проекту «Обдарованість»

   

1

Організація та планування роботи з обдарованими дітьми

Аналіз роботи з обдарованими учнями за минулий навчальний рік

Аналіз навчальних планів і складання індивідуальних скоригованих навчальних планів

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

Оновлення банків даних про обдарованих учнів

2

Педагогічна діяльність з обдарованою молоддю

Організація диференційованого навчання на уроках

Організація та проведення олімпіад, учнівських конкурсів і турнірів

Індивідуальна робота з учнями

Позаурочна й організаційно-виховна робота (гурткова робота, навчальні екскурсії, факультативи, виховні заходи)

Якість проведення навчальної практики

3

Результати роботи з учнями щодо реалізації їхніх інтелектуальних можливостей та обдарованості

Рівень зацікавленості учнів навчальними предметами

Рівень мотивації учнів до виступу в інтелектуальних змаганнях

Рівень навчальних досягнень учнів

Результати участі у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін

Результати виступу учнів у турнірах, конкурсах, МАН

4

Моніторингові дослідження

Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми

Здатність акумулювати та використовувати досвід діяльності колег

Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на предметних МО

Ефективність управлінських рішень щодо покращення роботи

Обов’язкові компоненти бази даних моніторингових досліджень

 • загальні відомості про навчальний заклад (вересень)
 • матеріально-технічна база школи (вересень)
 • кадрове забезпечення школи (вересень)
 • контингент учнів (вересень)
 • результативність навчально-виховного процесу (грудень, травень, червень)
 • виховна робота (березень)
 • методична робота, вдосконалення професійної майстерності вчителя (березень)
 • стан здоров’я дітей (вересень)
 • охорона життя та безпека життєдіяльності (листопад, квітень)
 • робота шкільної бібліотеки (жовтень)
 • робота психологічної служби (грудень, травень)
 • робота з батьками та громадськістю (вересень, грудень, травень)

 

Розділ 7.

Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією     програмою

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової середньої освіти.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. (відповідно до Закону України «Про освіту»). Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти.Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня 2020 року та закінчується не пізніше 1 липня 2021 року. Орієнтовна структура навчального року: І семестр - з 01.09.2020 по 24.12.2020- 16 навчальних тижнів; ІІ семестр - з 11.01.2021 по 28.05.2021 - 19 навчальних тижнів. Впродовж навчального року проводяться канікули:осінні канікули - з 26.10.2019 по 30.10.20; зимові канікули - з 28.12.2020 по 08.01.2021; весняні канікули - з 22.03.2021 по 26.03.2021.

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно - тематичного планування з предметів буде враховано можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину, тобто з можливістю інших термінів канікул та навчальних періодів.

Орієнтовнадатапроведення свята «Останнійдзвоник» - 28 травня2021 року.

Дата врученнядокументів про освіту буде визначенадодатково(в залежностівід термінів             проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються Міністерством освіти і науки України, навчальним закладом за погодженням з відділом освіти Фастівської РДА.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – третя декада травня 2021 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи. Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну. Початок уроків о 8.30 год. закінчення 15.45 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводиться одна велика перерва 20 хвилин: з 10.10 до 10.30.

Розділ 9

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (додаток 1,2).

Додаток 1

Інваріантний складник

Перелік навчальних програм

Для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (1-2 класи)

-                     (затверджені наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272)

№ п/п

Назва навчальної програми

 

Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти. 1-2 класи

Під керівництвом О.Я.Савченко

Для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (3 клас ) (затверджені наказом МОН від 08.10.2019 року № 1273)

№ п/п

Назва навчальної програми

 

Українська мова і літературне читання Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Інтегрований курс «Дизайн і технології». Інформатика.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класів

 

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»  Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Англійська мова. Навчальні програми для 3–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (4 клас ) (затверджені наказом МОН від від 20.04.2018 № 407)

№ п/п

Назва навчальної програми

 

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів

 

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи

 

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи

 

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи

 

Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 

 

Для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

№ п/п

Назва навчальної програми

 

Українська мова

 

Українська література

 

Біологія(поглиблене вивчення)

 

Всесвітня історія

 

Географія

 

Зарубіжна література

 

Інформатика

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для загальноосвітніх навчальних закладів

ЕТИКА 5-6 кл

 

Історія України

 

Математика

 

Мистецтво

 

Основи здоров’я

 

Правознавство

 

Природознавство

 

Трудове навчання

 

Фізика

 

Фізична культура

 

Хімія

 

Іноземні мови

 

Для учнів     закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 

Українська мова

Профільний рівень

 

Українська література

Рівень стандарту

 

Біологія і екологія

Профільний рівень

 

Всесвітня історія

Рівень стандарту

 

Історія України

Рівень стандарту

 

Громадянська освіта

Рівень стандарту

 

Географія

Рівень стандарту

 

Зарубіжна література

Рівень стандарту

 

Математика

Рівень стандарту

 

Мистецтво

Рівень стандарту

 

Технології

Рівень стандарту

 

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка )

Рівень стандарту

 

Фізична культура

Рівень стандарту

 

Хімія

Рівень стандарту

 

Іноземні мови

Рівень стандарту

 

Захист України

Рівень стандарту

Додаток 2

Варіативний складник

Клас

Кількість годин

Назва програми

Де і ким затверджена

 

3

1

Навчальна програма «Зарубіжна література» (Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Книга 1). Мовчун А. І. Мандрівець

Лист ІМЗО від 02.07.2019 № 22.1/12-Г-528

 

6

1

Українська література. Програми факультативних курсів. Усна народна творчість 5-7 класи. Дивослово.

Лист ІМЗО від 04.07.2019 № 22.1/12-Г-70

 

11

1

Український спротив другої половини ХХ століття.

Програма варіативного курсу

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 20 липня 2017 року).

Лист Державної наукової установи

«Інститут модернізації змісту освіти»

Міністерства освіти і науки України від 25. 07. 2017 р. № 21.1/12-Г-441

 

8

0.5

Екологія (аутекологія) рослин. Драган Г.І.Курс за вибором                        

Лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» МОН України від 27.01.2014 № 14.1/12-Г-58

 

10

1

Математика . Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині. Факультатив. Збірник програм з математики для допрофільного навчання та профільної підготовки» в частині варіативної складової (упорядники Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.) 5-11 Ранок

Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440

 

11

1

Програма факультативного курсу Стилістика сучасної української мови 10-11 класи (Авраменко О.М. , Чукіна В.Ф. ). Грамота

Лист ІМЗО від 03.07.2017 № 22.1/12-Г-314