Про організацію методичної роботи у 2019/2020 н.р.

Великомотовилівський  навчально-виховний комплекс  

«заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів-

дитячий садок»

 

НАКАЗ

“___” _____________ 2019 року                                              № _____

 

Про організацію та зміст  методичної роботи у 2019/ 2020н.р.

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»  та «Про позашкільну освіту», «Програми розвитку системи освіти Фастівського району», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1 класах),  Державного стандарту загальної початкової освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 2-4-х класах), відповідно до  статуту закладу загальної середньої освіти, Освітньої програми закладу на 2019-2020 н.р., реалізації завдань реформування освітньої системи,  розвитку творчої активності педагогів, результативного впровадження в практику роботи  закладу освіти   досягнень психолого-педагогічної науки, нових технологій, керуючись Положенням про  шкільний  методичний кабінет, виходячи з професійних інтересів та запитів педагогічних працівників, керівників закладу освіти, умов роботи ШМК

Н А К А З У Ю:

 1. Основними завданнями діяльності методичної служби у 2019/2020 навчальному році вважати:

1.1. Створення умов для задоволення професійного інтересу для удосконалення власної педагогічної практики.

1.2. Розроблення та проведення моніторингових досліджень відповідно до запитів.

1.3. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційної комісії, надання на звернення відділу освіти оцінки якості освітнього процесу педагогічних працівників, що атестуються.

1.4. Створення інформаційно-освітнього середовища професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема  з використанням хмарних технологій, соціальних мереж.

1.5. Упровадження сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів організації освітнього процесу.

1.6. Забезпечення участі педагогічних працівників у фахових та професійних конкурсах, надання переможцям допомоги щодо підготовки їхньої участі в наступних етапах змагань.

1.7. Організацію взаємодії з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участі у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організацію підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань.

1.8. Організацію вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації освітнього  процесу.

1.9. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності  окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних  видань.

1.10. Організацію масових заходів, спрямованих на поширення інформації  щодо експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності закладу і окремих педагогічних працівників;

1.11. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в населеному пункті.

2. Продовжити  роботу з педагогічними кадрами щодо реалізації науково-методичної теми:«Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями».

3.  Затвердити структуру методичної роботи з  педагогічними кадрами у НВК на 2019/2020 навчальний рік (додаток 1).

4. Затвердити циклограму роботи ШМК (додаток 2).

5.Затвердити склад  методичної ради ШМК для забезпечення  керівництва методичною роботою у НВК (додаток 3).

6. Шкільному методичному кабінету (Перепелиці І.С.):

6.1. Активізувати діяльність:

-        шкільного методичного кабінету щодо виявлення, вивчення, поширення та впровадження ППД у практику роботи педагогічних кадрів (згідно з планом вивчення ППД); (додаток 4);

-        методичної ради шкільного методичного кабінету, поліпшити якість, конкретність, гласність прийнятих рішень.

6.2.    Забезпечити творчий підхід до організації методичної роботи з педагогічними кадрами з впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки у практику роботи школи, окремих педагогів, реалізації шкільного професійного запиту.

6.3.    Організувати або продовжити діяльність:

-        шкільних методичних формувань вчителів – предметників; (додаток 5);

-        участь педагогів у обласних професійних заходах; (додаток 6);

-        залучення педагогів до здійснення інноваційної діяльності. (додаток 7).

7.       Затвердити план роботи  методичної ради ШМК (додаток 8).

8.       Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі вивчення запитів і потреб.

9.       Надавати допомогу педагогічним працівникам у визначенні теми, підготовці докурсових та післякурсових завдань, плануванні термінів виконання цих завдань та форм їх узагальнення.

10.    Практикувати проведення єдиних методичних днів у  закладі освіти   для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики. (Додаток 9)

11.     Заступнику директора з НВР (Перепелиці І.С.)

11.1.Проводити діагностичні та моніторингові дослідження у ході вивчення стану викладання навчальних предметів, рівня навчальних досягнень учнів з основ наук, рівня фахової майстерності і компетентності педагогічних кадрів, виявлення позитивного досвіду, обдарованих, талановитих дітей. 

11.2.  Забезпечити якість і своєчасне проведення методичних заходів у відповідності з планом роботи ШМК на 2019/2020 н.р. (додаток 10).

11.3.  Забезпечити активну участь педагогів НВК в районних та обласних методичних заходах.  

11.4.  Створити особистісно орієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу загальної середньої освіти.

11.5.Створити в закладі загальної середньої освітиінформаційно-освітнє середовищепрофесійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо.

11.6.  Створити методичну афішу.

11.7.  Створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики.

11.8. Організувати підтримку в розробленні вчителемцільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення.

11.9.  Розробити дієву систему стимулювання педагогічних працівників за результатами атестації, конкурсів, оглядів майстерності тощо для розвитку творчої активності педагогів.

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача шкільного методичного кабінету Перепелицю І.С.

Директор НВК:                         С.А. Войналович


 

Додаток № 2

Циклограма

роботи шкільного методичного кабінету

на 2018/2019 н.р.

Дні тижня

І

ІІ

ІІІ

ІV

Понеділок

 • Оперативні наради 
 • Консультування, підготовка засідань шкільних методичних формувань та представницьких заходів
 • Засідання   проблемної творчої групи вчителів суспільно-гуманітарного циклу
 • РМО вчителів  фізики, астрономії, математики, інформатики, заступників з ВР, педагогів-організаторів
 • Відвідування уроків

Вівторок

 • Засідання науково-методичної ради ШМК (за окремим планом)
 • Надання адресної допомоги   педагогічним працівникам та керівникам ШМК
 • ШМО  вихователів ДНЗ « Любисток»
 • День заступників директорів ЗОШ з НВР
 • Відвідування уроків
 • Надання індивідуальних консультацій

Середа

 • Засідання міжпредметної творчої лабораторії  вчителів природничо-математичного циклу
 • РМО директорів ЗОШ
 • РМО учителів біології, хімії, географії, економіки, київщинознавства, трудового навчання.
 • Координація роботи з  педагогічними кадрами
 • Координація роботи шкільного відділення МАН

Четвер

 • РМО вчителів історії, правознавства, музики, образотворчого мистецтва
 • Оперативні наради 
 • Засідання  членів ШМО класних керівників
 • Засідання ШМО вчителів початкових класів
 • Надання індивідуальних консультацій

П’ятниця

 • Планування роботи на наступний тиждень
 • Класифікація матеріалів, які надійшли
 • Робота з періодичною пресою, фаховими виданнями
 • РМО завідуючих ДНЗ, вихователів ДНЗ
 • Засідання атестаційної комісії І рівня
 • РМО вчителів іноземної мови, фізичної культури, соціальних педагогів, практичнних психологів, бібліотекарів.

 

 

Додаток №3

                                  Склад  методичної ради ШМК

          ПІБ

                           Посада

 

1.

Войналович С. А

Директор школи, вчитель фізики та астрономії,старший учитель.

Голова методичної ради.  

2.

Перепелиця І. С.

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель англійської мови та зарубіжної  літератури, спеціаліст вищої категорії.

Заступник голови методичної ради.      

3.

Войналович В.В.

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,старший вчитель.

Керівник МО  вчителів початкових класів.

4.

Ольшана Л.В.

Вчитель української  мови, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Керівник проблемної творчої групи вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

5.

Жук Г.П.

Вчитель біології та хімії, спеціаліст І категорії.

Керівник міжпредметної творчої лабораторії  вчителів природничо-математичного циклу.   

6.

Горобей Ю.В.

Вчитель математики, спеціаліст.   

Керівник  МО класних керівників.

7.

Обелець Л.А.

Вихователь ДНЗ «Любисток», 11тарифний розряд.

Керівник МО вихователів ДНЗ.

 

Додаток № 4

Мережа шкільних методичних формувань

            ПІБ

            Посада, категорія, педзвання

 

1.

Войналович В.В.  

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Керівник  МО вчителів початкових класів.

2.

Ольшана Л.В.

Вчитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.

Керівник проблемної творчої групи вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

3.

 

Жук Г.П.

Вчитель біології та хімії, спеціаліст І категорії.

 

Керівник міжпредметної творчої лабораторії  вчителів природничо-математичного циклу.   

4.

Горобей Ю.В.

Вчитель математики, спеціаліст.  

Керівник  МО класних керівників.

5.

Обелець Л.А.

Вихователь ДНЗ « Любисток», 11 тарифний розряд

Керівник ШМО вихователів ДНЗ

 

 

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                                             Додаток № 5

 

Методичний супровід учителів, які атестуються на присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії 

у 2019/2020навчальному році

Тема досвіду

Автор досвіду

Термін вивчення

Термін узагаль

нення

Форма узагальнення

Відповідальний

1.

 «Використання практичної спрямованості предмета  та інтегрованих зв’язків на уроках фізики» 

Войналович С.А.

2015-2020

До 01.03.

2020

Творчий звіт,  добірка задач

Добровольська В.М.

2.

«Формування позитивного ставлення до вивчення англійської мови за допомогою новітніх методів навчання»

Перехрест Т.Д.

2015-2020

До 01.03.

2020

Круглий стіл,

електронний посібник

Перепелиця І.С.

3.

«Застосування компютерних технологій на уроках біології та хімії»

Жук Г.П.

2015-2020

До 01.03.

2020

Творчий звіт,  електронний посібник

Перепелиця І.С.

4.

«Використання картографічних матеріалів на уроках географії як засіб активації пізнавальної діяльності учнів»

Сердюк Л.В.

2015-2020

До 01.03.

2020

Творчий звіт,  опис досвіду

Перепелиця І.С.

5.

«Використання проблемно-діалогічного методу для підвищення навчальної активності учнів на уроках історії»

Кучерява В.П.

2015-2020

До 01.03.

2020

Творчий звіт,  опис досвіду

Перепелиця І.С.

Додаток № 6

Участь педагогічних працівників Великомотовилівського НВК у  діяльності обласних професійних об’єднань у 2019/2020 н.р.

№№

Керівник (керівники)

майстер-класу, педстудії

Район (місто) функціонування

Для якої категорії учасників

Тема

 майстер-класу, педстудії

ПІБ учасника

1.

Кирдей Ірина Дмитрівна,заступник директора з навчально-виховної роботи

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів №16 імені  М.О. Кириленка

Для  заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО

педстудія

Stem-освіта: від ідеї до впровадження

Перепелиця І.С.

2.

Гучок Тетяна Василівна, учитель математики

ОНЗ «Щасливський  НВК «ліцей – ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради Київської області»

Для вчителів   математики

майстер-клас

Розвиток дослідницьких навичок засобами критичного мислення

Горобей 

Ю. В.

3.

Симоненко Вікторія Іванівна, учитель математики

Броварський навчально-виховний комплекс Броварської міської ради

Для вчителів   математики

майстер-клас

Розв’язування компетентнісних задач на уроках математики

Горобей 

Ю. В.

4.

Адамчук  Євгенія Геннадіївна, учитель української мови і літератури

Путрівський НВКВасильківський район

 

Для вчителів української мови та літератури

майстер-клас

Інноваційні форми проведення занять з української мови і літератури: квести, кейс-уроки, сторітейлінг

Ольшана

Л.В.

5.

Зеленова Людмила Василівна, учитель української мови та літератури

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3;

Лабораторія навчання української мови Інституту едагогіки  НАПН

Для вчителів української мови

майстер-клас 

Інноваційні технології формування ключових компетентностей на уроках української мови

Ольшана

Л. В.

6.

Тітарук Віталій  Олександрович

Калинівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Васильківського району;

Для вчителів  фізичної культури, керівників гуртків

майстер-клас

Рухливі та спортивні ігри у школі

 

Денисенко

В.В.

7.

Нижник Валентина Леонідівна,

учитель трудового навчання

Фастівський навчально-виховний комплекс

«Ліцей-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

№ 2»

Для вчителів  трудового навчання, кер.гуртків художньо-естетичного напряму

майстер-клас

Виготовлення та декорування пуфа як різновиду м'яких меблів(виготовлення основи із пластикових пляшок; оздоблення основи буфами та технікою «каретна стяжка»)

Денисенко

В.В.

 

 

 

8.

Мельнічук Ірина Сергіївна, учитель інформатики

Фастівська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 з поглибленим вивченням іноземних мов

Для педагогічних працівників ЗЗСО педстудія

Ефективний цифровий контент для вчителя

Янушевич

О.М.

9.

 

Манзюк Тетяна Іванівна ,  учитель початкових класів

Бучанський  навчально-виховний  комплекс  «спеціалізована загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів - загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів»  № 3 

Для вчителів  початкових класів

майстер-клас

Використання засобів інтеграції в початковій школі

Войналович В.В.

10.

Манзюк Тетяна Іванівна ,  учитель початкових класів

Бучанський  навчально-виховний  комплекс  «спеціалізована загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів - загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів»  № 3 

Для вчителів  початкових класів

майстер-клас

Використання засобів інтеграції в початковій школі

Сингаєвська

Т.О.

 

11.

Шуригіна Тетяна Геннадіївна,

завідувач,учитель-логопед

Заклад дошкільної освіти № 6

«Казка» м. Фастів

Для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти, вихователів груп з інклюзивним навчанням,

асистентів вихователів

педстудія

Створення та діяльність команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах закладу дошкільної освіти

Обелець

Л.А.

Додаток № 7

Інноваційна діяльністьу НВК

 

ПІБ

Посада

Програма

1.

 Янушевич О.М.          

Вчитель біології, практичний психолог, спеціаліст ІІ категорії

Реалізація програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний–рівному» серед учнівської молоді України щодо здорового способу життя» 

   Додаток № 8

          ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради                                                                        

Протокол № 1 від 30.08.2019р.  

         ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК                                                                                                                                  ____________С.А.Войналович

ПЛАН   РОБОТИ    МЕТОДИЧНОЇ   РАДИ

ВЕЛИКОМОТОВИЛІВСЬКОГО НВК

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Професійний запит школи:

«Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями» 

ЗАХОДИ    МЕТОДИЧНОЇ РАДИ  ШКОЛИ

З ОРГАНІЗАЦІЇ  ПІДГОТОВКИ ДО НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 

                                 ЗАХОДИ

Термін виконання

Відповідальний за виконання

1.

Ознайомити членів педколективу з  планом проведеннясерпневих секційних засідань педагогічних працівників.

16.08-19.08.

Заступник директора з НВР

2.

Вжити заходів щодо забезпечення НВК підручниками та необхідними навчальними посібниками

До 01.09.

Бібліотекар,  адміністрація

3.

Перевірити стан санітарної готовності навчальних кабінетів до нового 2019-2020н.р.

12.08.2018

Адміністрація

4.

Проаналізувати питання працевлаштування випускників школи, організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей і підготувати рекомендації щодо його вдосконалення.

До 01.09.

Заступник директора з НВР

5.

Зібрати оперативну інформацію про початок у школі нового 2019-2020н.р. за встановленою формою.

До 01.09

Адміністрація, класні керівники

6.

Розробити освітню програму закладу на 2019-2020н.р.

До 12.08

Адміністрація

7.

Завершити набір учнів до 1-го, 10-го класів  НВК, молодшої групи ДНЗ.

До 31.08.

Адміністрація

8.

Завершити комплектування  НВК педагогічними працівниками.

До 31.08.

Адміністрація,

відділ освіти

9.

Забезпечити проведення профілактичних медичних оглядів дітей, учнів та педагогічних працівників.

До 01.09.

Адміністрація

10.

Участь у серпневій розширені педагогічній раді. 

За наказом

Адміністрація, педагоги закладу

 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Питання, що  розглядаються

Відповідальний

                                                        Серпень

1.

Аналіз функціонування методичної служби НВК в 2018/2019н.р.   Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2019-2020 навчальний  рік.

Перепелиця І.С.

2.

Формування структурних підрозділів закладу.

Члени методичної ради

3.

Ознайомлення членів педколективу з  Наказом Мінсоцполітики № 1143 від 10.08.2018 року Пpo затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»

Войналович С.А.

4.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Войналович С.А.

5.

Ознайомлення членів педколективу з  Листом МОН України № 1/11-5966 від 01 липня 2019 року Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році

Перепелиця І.С.

6.

Ознайомлення з  Листом МОН № 1/9-365 від 10.06.19 року “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти”

Войналович С.А.

7.

Лист МОН № 1/9-414 від 27.06.19 року Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н. р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

Войналович С.А.

8.

Наказ МОН № 1/9-523 від 16 серпня 2019 року Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Перепелиця І.С.

9.

Лист МОН від 23.08.2019 № 1/9-531 "Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 навчальному році"

Перепелиця І.С.

10.

 • Ознайомлення з  Листом МОН України    № 1/9-419   02.07.2019     «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році».
 • Лист Міністерства освіти і науки України  від 26.06.2019 № 1/9-(409 "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році".
 • Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2019 № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання в закладах  освіти у 2019/2020 навчальному році" .
 • Лист Міністерства освіти і науки України  від14.02.2019 № 1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпекижиттєдіяльності у закладах дошкільної освіти".

Перепелиця І.С.

 
 

Вч.трудового навчання

 

 


Вересень

Вч.іноземної мови

(к. Баранв С.В.)

 

1.

Формування списку педагогічних працівників НВК, які зареєструвалися та отримали підтвердження для участі  в обласних майстер-класах, педагогічних студіях у 2019-2020 н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Про затвердження структури методичної роботи з педагогічними кадрами  закладу освіти  у 2019/2020 навчальному році.

Члени методичної ради

3.

Про затвердження планів роботи шкільних методичних формувань та   мережу гуртків Великомотовилівського НВК.

Керівники  ШМФ

4.

Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського тижня права. Розпорядження КМУ від 24.07.2019 року

№ 568-р

Войналович С.А.

5.

Пpo проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році. Наказ МОН від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році»

Перепелиця І.С.

6.

Про проведення шкільного етапу проблемно – пошукового семінару у 2019 –2020 н.р. «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності».

 Войналович С.А.

7.

Про моніторинг учнів, охоплених оздоровленням та відпочинком за рахунок батьківських та бюджетних коштів.

Перепелиця І.С.

Листопад

1.

Про участь  НВК в реалізації інноваційних проектів та програм  у 2018/2019 н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Методичний супровід поліпшення якості початкової освіти в умовах роботи за новим змістом.

Войналович В.В.

3.

Про підвищення кваліфікації за новими правилами.Обговорення Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Перепелиця І.С. 

4.

Про стан профорієнтаційної роботи  у НВК.

Войналович С.А.

5.

Про   основні напрями організації роботи щодо охоплення учнів позашкільною освітою.

Перепелиця І.С.

6.

Моніторингове дослідження явища булінгу в закладах освіти району

Перепелиця І.С.

 

Січень

1.

Про організацію шкільного етапу  педагогічних читань   «Освітньо-педагогічна діяльність Тимофія Григоровича Лубенця».  

Перепелиця І.С.

2.

Про відслідковані результати вивчення адаптаційного періоду дітей до закладу освіти в умовах реалізації Концепції НУШ

Перепелиця І.С.

3.

Про моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр.

Керівники ШМФ

4.

Про підсумки участі учнів у районних та обласних етапах олімпіад з основ наук та конкурсах учнівської творчості.

Войналович С.А.

5.

Про стан виховної роботи за І семестр.

Перепелиця І.С.

6.

Погодження матеріалів до участі у районній педагогічній виставці «Освіта Фастівщини 2020».

Перепелиця І.С.

7.

Про розвиток національно-патріотичного виховання та туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської та студентської молоді.

Перепелиця І.С.

Березень

1.

Про результати здійснення роботи з обдарованими дітьми у 2019/2020н.р.

Перепелиця І.С.

2.

Про моніторинг участі педагогів НВК у професійних заходах різних рівнів( за результатами отриманих сертифікатів).

Перепелиця І.С.

3.

Про нагородження відомчими відзнаками вчителів НВКза підсумками 2019/2020 навчального року.

 Войналович С.А.

4.

Про результати моніторингу освітніх запитів учнів та батьків школи.

Войналович С.А.

5.

Звіт  про роботу соціального педагога НВК

Перепелиця І.С.

6.

Звіт про роботу практичного психолога НВК.

Перепелиця І.С.

7.

Аналіз  роботи  педколективу  над   науково-методичною проблемою «Науково – методичний супровід підготовки вчителя до роботи з обдарованими учнями » ( ІІІ етап ).

Перепелиця І.С.

Травень

 

1.

Про моніторинг навчальних досягнень учнів у 2019/2020 н.р. з різних предметів   

Перепелиця І.С.

2.

Про видавничу діяльність педагогів НВК та ШМКу 2019-2020н.р.

Перепелиця І.С.

3.

Про участь педагогів НВК в ОШППД, ООЗО та майстер-класах на базі закладів  освіти області  у 2019/2020 навчальному році.

Перепелиця І.С.

4.

Звіти про роботу ШМФ. Презентації ШМФ.

 Перепелиця І.С.

5.

Про підсумки районної педагогічної виставки “Освіта Фастівщини – 2020”. Погодження матеріалів до обласної виставки “Сучасна освіта Київщини”.

Перепелиця І.С.

6.

Про ефективність  методичної  роботи школи  у 2019/2020н.р.      Планування методичної роботи  на наступний  навчальний рік

Перепелиця І.С.

 

Додаток № 9

Визначення єдиних методичних днів для педагогічних працівників НВК

Для організації роботи з підвищення кваліфікації встановити єдині методичні дні для педагогічних працівників НВК:

 ●      Понеділок – для вчителів фізики та астрономії, математики, інформатики, заступників з ВР, педагогів-організаторів.

 ●      Вівторок – для вчителів української мови і літератури, зарубіжної  літератури та російської мови, заступників директорів з навчально-виховної роботи,                 засідання науково-методичної ради РМК,

 ●      Середа – для директорів шкіл, для вчителів біології та хімії, географії та  економіки, київщинознавства, трудового навчання.

 ●      Четвер – для вчителів історії та правознавства, вчителів музики і співів, образотворчого мистецтва.

 ●      П’ятниця – для вчителів іноземної мови, основ безпеки  життєдіяльності, фізкультури, практичних психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів, завідувачів ДНЗ.                                                                            

                                                

Додаток № 10

Орієнтовний план-графік проведення районних методичних заходів педагогами Великомотовилівського НВК у 2019/2020 н.р.

Місце проведення

18.10.2019

 Лютий

 Березень

РМК відділу освіти Фастівської РДА

 «Формування позитивного ставлення до вивчення англійської мови за допомогою новітніх методів навчання» 

Перехрест Т.Д.

   

РМК відділу освіти Фастівської РДА

 

«Суїцидальна поведінка учнів»

Реут С.С.

  

 

РМК відділу освіти Фастівської РДА

   

«Використання проблемно-діалогічного методу для підвищення навчальної активності учнів на уроках історії».

Кучерява В.П.


 

                                                  


Виробнича нарада

Педагогічна рада

Шкільний методичний кабінет

Директор ЗЗСО

Шкільна методична рада

Створення методичної афіші

Шкільні методичні формування

Шкільна рада профілактики правопорушень

Психолог,

Соціальний педагог

Атестаційна комісія

Інформаційно-методичне забезпечення

 Індивідуальні освітні маршрути педагогів

Методичний консалтинг

МО вихователів ДНЗ

«Любисток»

МО вчителів початкових класів

Міжпредметна творча лабо-раторія вчителів природ-ничо-математичного циклу

МО  класних керівників»

Інноваційні технології

Родзинки передового педагогічного досвіду

Курсова перепідготовка

Самоосвіта вчителя

Тренінги, індивідуальні консультації

Проблемно – пошуковий семінар   

«Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності».

Педагогічні читання  «Освітньо-педагогічна діяльність Тимофія Григоровича Лубенця».

     

Вивчення системи роботи вчителя

Панорама наслідків діяльності Творчі звіти вчителів

Проблемна творча група вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Передовий педагогічний досвід

Атестація вчителів

МАН, олімпіади, предметні тижні, авторські лабораторії

                                                                                                                                                                                         Додаток № 1

Структура організації  методичної роботи з педагогічними кадрами у  Великомотовилівському НВК  на 2019/2020 навчальний рік