Освітня програма навчального закладу

 

«Погоджено»           

на засіданні

педагогічної ради школи

від   31.08. 2018

протокол № 8

«Затверджую»

Директор Великомотовилівського навчально-виховного комплексу     "заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів-дитячий садок"

________________ С.А. Войналович

_____________ 2018 року

 

 

 

 

Освітня програма

Великомотовилівського навчально-виховного комплексу "заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів-дитячий садок" на 2018/2019 навчальний рік

Розділ 1

 Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;
 • надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

            Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:формування в учнів сучасної наукової картини світу;виховання працьовитості, любові до природи;розвиток в учнів національної самосвідомості;формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з йогоціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;
 • є свідомимгромадянином, готовим відповідати за своївчинки;
 • свідомоставиться до свогоздоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свійтворчийпотенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Вінупевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);володіє культурою інтелектуальної діяльності;знає і поважає культуру України та інших народів;поважає свою й чужу гідність,права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування;має почуття соціальної відповідальності;веде здоровий спосіб життя;володіє способами отримання інформації;прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть   подані в рамках навчальних планів:

-                     для 1-го класу у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87)та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268.

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

                    мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

                    математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

                    природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

                    технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

                    інформативна -формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження,   здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

                    соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

                    громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

                    мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

                    фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

Назва

освітньої галузі

 

 

 

 

Предмети

 

 

 

Кількість годин на тиждень

Кількість годин

на рік

1 кл.

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова і літературне читання

7

315

Іншомовна

Англійська мова

2

Математична

Математика

4

140

Природнича,

громадянська й   історична, cоціальна,   здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

105

Технологічна

Дизайн і технології

1

35

Мистецька

Мистецтво

2

70

Фізкультурна*

Фізична культура

3

105

Усього

           22

770

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні консультації та групові заняття з математики

1

35

Тижнева / загальнорічна кількість навчальних годин

23

805

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

700 

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

23

805 

-                     для 2-4 класіврозроблена на виконання   постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407) з української мовою навчання Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мова і література

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство".Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі".Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове навчання" та "Інформатика".Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами "Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво"

Варіативна складова використана на підсилення предметів інваріантної складової.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Класи

   

2

3

4

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

(мовний і літературний компоненти)

Англійська мова

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров'я і фізична культура

Основи здоров'я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

 

20+3

21+3

21+3

Індивідуальні консультації та групові заняття

Математика

1

-

-

Курси за вибором

Елементи геометрії

-

-

1

Зарубіжна література

-

1

-

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження     на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

24

25

25

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3

2+1

2+1

2

2+1

Російська мова

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня Історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природознавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

3

Разом

25,5+3

28,5+3

30+3

29,5+3

32+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1

1

2,5

1

Індивідуальні заняття та консультації

Українська мова

0,5

1

-

-

-

Англійська мова

-

-

-

-

1

Курси за вибором

Основи медичних знань

-

-

-

0,5

-

Етика

1

-

-

-

-

Факультативи

Усна народна творчість

-

-

1

-

-

Інноваційна діяльність. Рівний – рівному

-

-

-

2

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього

30

32,5

34

35

36

               

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 )з філологічним та біологічним профілями для учнів 10 класу.Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 )з українською мовою навчанням та біотехнологічним профілем.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Мистецтво» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного та біологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 класу виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загальнопредметні компетентності і сприяютьформуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у 10 класі

 

Біологія і екологія

 

Базові предмети

33

 1.  

Українська мова

2+2

 1.  

Українська література

2

 1.  

Англійська мова

2+1

 1.  

Зарубіжна література

1

 1.  

Історія України

1,5

 1.  

Всесвітня історія

1

 1.  

Громадянська освіта

2

 1.  
Математика (алгебра і початки аналізу, геометрія)

3

 1.  

Біологія і екологія

2+3

 1.  

Географія

1,5

 1.  

Фізика і астрономія

3

 1.  

Хімія

1,5

 1.  

Фізична культура

3

 1.  

Захист Вітчизни

1,5

 

Вибірково-обовязкові предмети

3

 1.  

Технології

2

 1.  

Мистецтво

1

Разом

36

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети,спецкурси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

Курси за вибором

Розв`язування задач з хімії

1

Індивідуальні заняття

Біологія

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього

38

Навчальний план для учнів 11 класу розроблений на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №406)з українською мовою навчання (Таблиця 7до Типової освітньої програми) 11 клас навчається за біотехнологічним профілем,складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Основними напрямами диференціації навчання є доповнення інваріантної складової навчального плану додатковими годинами на вивчення предметів, факультативом.

Предмети

Кількість годин на тиждень у 11 класі

Біотехнологічний профіль

Українська мова

1+1

Українська література

2

Англійська мова

3

Зарубіжна література

1+1

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Економіка

1

Людина і світ

0,5

Художня культура

0,5

Алгебра

3

Геометрія

2

Астрономія

0,5

Біологія

5

Фізика

2

Хімія

2

Екологія

2

Технології

1

Інформатика

2

Фізична культура

2

Захист Вітчизни

1,5

Разом

36,5

Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

1

Факультатив

Стилістика   сучасної української мови

1

Гранично допустиме навантаження на учня:

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

37,5

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей;розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проведяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчення та інше.Вчителіне тільки самі активно використовувують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

Розділ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів;участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН;аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

Розділ 7

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2018/2019 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріативної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (додаток 1,2).

Розділ 8

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня 2018 року та закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.Орієнтовна структура навчального року:І семестр - з 03.09.2018 по 28.12.2018; ІІ семестр - з 14.01.2019 по 31.05.2019.

Впродовж навчального року проводяться канікули:осінні канікули - з 29.10.2018 по 04.11.2018;зимові канікули - з 31.12.2018 по 13.01.2019; весняні канікули - з 25.03.2019 по 31.03.2019.

Орієнтовнадата проведення свята «Останній дзвоник» - 31 травня 2019 року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметівдержавної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом та погоджуються з відділом освіти Фастівської РДА.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня 2019 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року.Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи. Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну.Початок уроків о 8.30 год. Закінчення 15.45 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи.Упродовж навчального дня проводиться одна велика перерва 20 хвилин: з 10.10 до 10.30.

При складанні робочого навчального плану на 2018-2019 навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.