Освітня програма закладу на 2022-2023 н.р.

 

«Погоджено»           

на засіданні

педагогічної ради НВК

від   22.08. 2022

протокол № 8  

«Затверджую»

Директор Великомотовилівського навчально-виховного комплексу     "заклад загальної середньої освіти   І-ІІІ ступенів-дитячий садок" _____________С.А. Войналович

Введено в дію наказ від   25.08.2022р №25-о

 

                                        

 

 

Освітня програма

Великомотовилівського НВК "ЗЗСО І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Фастівської міської ради

на 2022/2023 навчальний рік

Вступ

Великомотовилівський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ступенів-дитячий садок" Фастівської міської ради Київської області знаходиться у районній комунальній власності, є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер. Засновником навчального закладу є Фастівська міська рада.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерством освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, Статутом НВК.

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Освітня програма Великомотовилівського НВК "ЗЗСО І-ІІІ ступенів-дитячий садок" розроблена на виконання:

-ст.53 Конституції України;

-Закону України «Про освіту» (прийняття від 05.09.2017р.);

-Закону України «Про повну загальну середню освіту» (прийняття 13.07.2020 року);

-Закону України «Про дошкільну освіту»( прийняття 2001 р., зі змінами);

Освітній процес у 2022-2023 н.р. здійснюватиметься відповідно:

- Інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році, затверджених листом МОН від 19.08.2022 №1/9530-22;

Зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти здійснюється без конкурсу відповідно до території обслуговування, яка закріплена районною радою у відповідності з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 зі змінами внесеними наказом № 921 від 17.08.2012 та № 401 від 08.04.2016.

Освітня програма включає інваріантну та варіативну складову. Варіативна складова навчального плану НВК враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу й використовується на запровадження індивідуальних занять. Варіативність змісту початкової, базової та повної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь.

Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.   Освітня програма школи

окреслює:

 •  підходи до планування й організації школою єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом; 

визначає

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення,  які подані в рамках навчальних планів
 • очікувані результати навчання учнів;
 •  пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН; 
 • форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією  освітньою програмою. 

Розділ 1

 Призначення школи та засіб її реалізації

Призначення школи полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону школи, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме

 • уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;
 • надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);
 • поглиблене вивчення окремих предметів;
 • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
 • оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та поза навчальної діяльності;
 • надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

            Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на:формування в учнів сучасної наукової картини світу;виховання працьовитості, любові до природи;розвиток в учнів національної самосвідомості;формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання та перетворення суспільства;інтеграцію особистості в систему світової та національної культури;рішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві;виховання громадянськості, поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави;створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм;формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

початкова освіта тривалістю чотири роки;

базова середня освіта тривалістю п’ять років;

профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 2

Опис "моделі" випускника школи

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для сміливих і успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки у сфері компетентності може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник школи має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння отримані учнем тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

 • випускник школи добре проінформована особистість;
 • прагне до самоосвіти та вдосконалення;
 • готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;
 • є свідомимгромадянином, готовим відповідати за своївчинки;
 • свідомоставиться до свогоздоров’я та довкілля;
 • мислить креативно, використовуючи увесь свійтворчийпотенціал.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану;має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування);володіє культурою інтелектуальної діяльності;знає і поважає культуру України та інших народів;поважає свою й чужу гідність,права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування;має почуття соціальної відповідальності;веде здоровий спосіб життя;володіє способами отримання інформації;прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Розділ 3

Цілі та задачі освітнього процесу школи

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

Розділ 4

Навчальний план та його обґрунтування

Організація освітньої діяльності у 1-11 класах закладу загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році здійснюється відповідно до законів України

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,«Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо   врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;

Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України»;

постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394;

Державних стандартів повної загальної середньої освіти:

на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87);

на рівні базової середньої освіти: в 5 класах – Державного стандарту базової середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898); в 6 – 9 класах – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392); на рівні профільної середньої освіти 10 – 11/12 класах) – Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392);

Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти:

на рівні початкової освіти:

Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),

Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),

на рівні базової середньої освіти:

у 5 класах – Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02. 2021 № 235),

у 6 – 9 класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 405);

на рівні профільної середньої освіти – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами);

Наказів Міністерства освіти і науки України:

від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану», від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу,

класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами);

Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. за № 547/33518;

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314;

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224);

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р за № 564/32016;

Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;

Листів Міністерства освіти і науки України:

від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року»;

від 16.03.2022 №1/3472-22 «Про виконання Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022». Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному роц іна рівні базової, профільної середньої освіти (5 – 11 класи) рекомендовані

такі навчальні програми:

5 клас – модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12. 2021 р. №1358, від 02.02. 2022 р. № 96, від 09.02. 2022 № 143, від 11.04. 2022 р. № 324) (гриф Міністерства станом на 01 серпня 2022 року надано 95 модельним навчальним програмам);

6 – 9 класи

- навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);

- навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від03.08.2022 № 698 «Про надання грифа оновленим навчальним програмам»;

10 – 11 класи

- навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);

- навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від03.08.2022 № 698 «Про надання грифа оновленим навчальним програмам». Перелік навчальної літератури та навчальних програм, що мають грифи «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», «Схвалено для використання в освітньому процесі» або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» (далі – Перелік),постійно оновлюється і доступний на офіційному веб сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Відповідно до Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 20 липня 2020 р. № 931, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2020 р. за № 1119/35402, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 08листопада 2021 р. № 1203, гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» надається модельним навчальним програмам. Навчальним програмам, розробленим не на основі модельних навчальних програм,навчальним програмам з позашкільної освіти надається гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі». Навчальні програми, розроблені на основі модельних навчальних програм, згідно із Законом України «Про повну загальну середню освіту» (пункт 8 частини першої статті 1), затверджується педагогічною радою закладу освіти.

Для реалізації варіативної складової навчальних планів на підставі рішення педагогічної ради заклад освіти використовує в освітньому процесі навчальні програми факультативів та курсів за вибором, які раніше мали відповідний гриф МОН і були включені до Переліків навчальної літератури та навчальних програм у попередні роки.

Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Початкова освіта здобувається з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, їх інтеграцію та логічну послідовність вивчення які будуть   подані в рамках навчальних планів:

 • для 1-го,та 2–го класів у відповідності до Державного стандарту початкової освіти та Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),
 • 3-го, 4-го класу Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),

-                     Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

                    мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);

                    математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей;

                    природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;

                    технологічна - формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;

                    інформативна -формування інформаційно-комунікаційної компетентності, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв для розвитку, самовираження,   здобуття навичок безпечної діяльності в інформаційному суспільстві;

                    соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;

                    громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей, готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;

                    мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;

                    фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь реалізується через предмети: українська мова, літературне читання, іноземна мова(англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська, історична та мистецька реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.   Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Варіативна складова використана на індивідуальні консультації та групові заняття з математики.

 

 

 

Робочий навчальний план НУШ для 1-4 класів на 2022-2023н.р.

 

Назва

освітньої галузі

 

 

Предмети

 

 

Кількість годин на тиждень

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Українська мова. Навчання грамоти

7

-

-

-

Українська мова

-

3,5

3,5

3,5

Читання

-

3,5

-

-

 

Літературне читання

-

-

3,5

3,5

Іншомовна

Англійська мова

2

3

3

3

Математична

Математика

4

4

5

5

Природнича,

громадянська й   історична, cоціальна,   здоров’язбережувальна галузі

Я досліджую світ

3

3

3

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

1

1

1

Інформатика

-

1

1

1

Мистецька

Мистецтво

2

2

2

2

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

22

24

25

25

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

Індивідуальні консультації та групові заняття з математики

1

1

1

1

Тижнева кількість навчальних годин

23

25

26

26

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня

20

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

26

             

Освітня програма базової середньої освіти   окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової середньої освіти (2020), та складена для учнів 5 класу відповідно до Типових освітніх програм (наказ МОН від 19.02.2021 № 235).

 

Робочий навчальний план для 5 класу НУШ на 2022-2023н.р.

Освітня галузь

Предмети

5 клас

Мовно-літературна

Українська мова

4

Українська література

2

Зарубіжна література

1,5+0,5

Англійська мова

3,5

Математична

Математика

5

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»

2

Громадянська та     історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

Соціальна і здоров’я-

збережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

Етика            

0,5+0,5

Технологічна

Технології

2

Інформативна

Інформатика

1,5

Мистецька

Образотворче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізична культура

Фізична культура

3

Разом

30

Додатковий час на вивчення предметів освітніх галузей

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження

28

Всього

30(31)

Для учнів 6-9класів освітня програма складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською мовою (Таблиця 1 до Типової освітньої програми). У 9 класі виділено додаткові години на поглиблене вивчення біології.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Робочий навчальний план основної школи (6-9)класи
з навчанням українською мовою  на 2022-2023н.р.

Освітні галузі

Предмети

Класи

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільствознавство

Інтегрований курс. Всесвітня історія. Історія України

2

-

-

-

Історія України

-

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

-

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природознавство

Географія

2

2

2

1,5

Біологія

2

2

2

2+2

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

29,5

31

31,5

35

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

2

2

Курси за вибором

Комп’ютерна графіка

   

2

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29,5

(33)

31

(33,5)

33,5

(33,5)

35

(36)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408)з філологічним та біологічним профілями для учнів 10 та 11 класів.(Таблиці 2,3) та наказу МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальний план для 11 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист України». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Мистецтво» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного та біологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

У навчальній програмі для 10 та 11 класів виокремлені наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність», які інтегрують ключові і загально предметні компетентності і сприяють     формуванню в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Робочий навчальний план для 11 класу на 2022-2023 н.р.

 

Предмети

Клас

11

 

Базові предмети

31

 1.  

Українська мова

2+2

 1.  

Українська   література

2

 1.  

Зарубіжна література

1

 1.  

Англійська мова

2

 1.  

Історія України

1,5

 1.  

Всесвітня історія

1

 1.  

Математика

3

 1.  

Біологія і екологія

2+3

 1.  

Географія

1

 1.  

Фізика і астрономія

4

 1.  

Хімія

2

 1.  

Фізична культура

3

 1.  

Захист України

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

3

 1.  

Технології

1

 1.  

Мистецтво

2

Разом

34

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, курси за вибором та індивідуальні заняття

 

7

 

Курси за вибором

Застосування похідної до розв’язування задач

1

Історія. Український спротив другої половини ХХ століття

1

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

Всього фінансується

36(38)

Розділ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей;розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та ЗНО проводятьсяоглядові консультації, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативі технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, онлайн-тести, програмовані засоби навчання та інше. Вчителі не тільки самі активно використовують інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями.

Розділ 6.

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми. Система внутрішнього моніторингу якості освітніх послуг.

 Введення в Україні сучасних технологій оцінювання школярів, проведення ЗНО та ДПА навчальних досягнень учнів, упровадження в життя ідеї стандартизації в освіті потребують широкого застосування моніторингових досліджень. Це дає можливість забезпечити кожного учня інформацією про стан його навчальної підготовки та допомогти йому в корегуванні цього стану відповідно до його запитів і потреб. Моніторингові дослідження передбачають постійне спостереження за будь-яким навчальним процесом з метою виявлення його відповідності очікуваним результатам, визначення передумов для прийняття управлінських рішень і запровадження необхідних змін в освіті, спрямованих на підвищення її якості.

Напрями моніторингу якості освіти

Моніторинг умов функціонування освітньої системи:

- якість кадрового забезпечення;

- рівень навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення;

- рівень науково-методичної роботи;

- стан запровадження профільного навчання.

Моніторинг освітнього процесу:

- рівень викладання базових дисциплін;

- стан запровадження освітніх інновацій;

- рівень реалізації виховних систем.

Моніторинг  результатів освітнього процесу:

- рівень навченості учнів з предметів інваріантної частини;

- рівень соціального, психічного, фізичного розвитку особистості;

- рівень вихованості учнів.

Очікувані результати: 

- покращення якості надання освітніх послуг;

- підтримка обдарованої молоді;

- підняття престижу творчих педагогів;

- впровадження освітніх інновацій;

- створення позитивного іміджу, конкурентоздатності школи.

У зв'язку з оновленням навчальних програм 1-4-х класів Міністерством освіти і науки України внесені зміни до орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи  Передусім вимоги до оцінювання розроблено з огляду на вікові особливості дітей — окремо для 1-х, 2-х, 3-х та 4-х класів. 

Результати оцінювання навчальних досягнень учнів визначено як конфіденційну інформацію, доступну лише для дитини та її батьків (або осіб, які їх замінюють). Оцінювання в початковій школі ґрунтується на врахуванні рівня досягнень учня/учениці, а не ступеня його невдач.

Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня/учениці в оволодінні змістом предмета відповідно до вимог чинних навчальних програм.

У 1-х та 2 -х класах допустиме лише вербальне оцінювання. Оцінюючи вербально, можна використовувати як усні, так і письмові оцінні судження щодо навчальних досягнень учнів. При цьому оцінні судження формулюють так, аби охарактеризувати процес навчання учня та означити кількісний і якісний його результати: ступінь засвоєння знань і вмінь з навчальних предметів характеристику особистісного розвитку учня. Характеристика особистісного розвитку учнів відображає самостійність, відповідальність, комунікативність, уміння працювати в групі, ставлення до навчальної праці, рівень прикладених зусиль, сформованість навчально-пізнавальних інтересів, ціннісних орієнтирів та загальнонавчальних умінь тощо та здійснюється вербально під час поточного контролю.

Формувальне оцінювання учнів 1та 2 класу

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи. При цьому особливості дитини можуть впливати на темп навчання, внаслідок чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення зазначеного циклу чи рівня.

 Вимоги до очікуваних  результатів навчання та компетентностей учнів початкової освіти використовуються для:

організації постійного спостереження за навчальним поступом;

обговорення навчального поступу з батьками або особами, що їх замінюють;

формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання.

Формувальне оцінювання передбачає відстеження особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. 

У процесі організації контрольно-оцінювальної діяльності необхідно враховувати спостереження за навчальним поступом учнів.

 Формувальне оцінювання оцінює процес навчання учнів, а не результат.

 Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках, діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  підтримувати бажання навчатися та прагнути максимально можливих результатів; запобігати побоюванням помилитися.

Водночас доцільно вчити дітей взаємооцінюванню, при цьому формувати уміння коректно висловлювати думку про результат роботи однокласника, давати поради щодо його покращення. Це активізує навчальну роботу, сприяє розвитку критичного мислення, формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій, зміцнює товариськість та відчуття значимості кожного в колективів.   

Формувальне  оцінювання можна забезпечити використанням мовного портфоліо, основна суть якого полягає в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію» акцентуються навчальні досягнення учнів, розвивається здатність до самооцінювання, поступово збільшується відповідальність за власне навчання. (Техніки формувального оцінювання)

Інші компоненти формувального оцінювання такі як: конкретний аналіз допущених учнем помилок і труднощів, що постали перед ним та конкретні вказівки про те, як покращити досягнутий результат не є  предметом розгляду у 1 класі, але стають актуальними на подальших навчальних етапах у початковій школі.

Завершальне (підсумкове) оцінювання за рік здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці.

Надзвичайно важливою складовою формувального оцінювання є форма повідомлення про нього учневі/ учениці та батькам (Свідоцтво досягнень).

Учителі, які викладають навчальні предмети у початковій школі дають характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою. У 1-2 класах оцінювання має описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та навчального процесу в цілому, але не результату.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів

1 клас - 2клас:
Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Підсумкова перевірка в 1 класі включає лише підсумкові контрольні роботи в кінці навчального року, жодних тематичних перевірок (контрольних робіт).

3 -4 клас:
У   третьому, четвертому класі застосовується формувальне і підсумкове оцінювання за рівнями навчальних досягнень. Формувальне оцінювання здійснюють з метою отримання інформації про досягнення учнів задля прийняття рішень про наступні кроки в навчанні як учителем, так і учнем. Формувальне оцінювання ґрунтується на критеріях, що визначаються вчителем з поступовим залученням до цього процесу учнів для кожного виду роботи та виду навчальної діяльності. Формувальне оцінювання здійснюється шляхом: постійного педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів та коментарів самого учня, інших учнів, учителя; застосування різних прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття, розуміння, застосування учнями навчального матеріалу; визначення динаміки нарощування якісних показників результатів навчання у поточній навчальній діяльності; поточного аналізу змістового накопичення учнівського портфоліо; самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів; співбесід із батьками учнів задля врахування їх думки щодо особистісного розвитку та соціалізації тощо. Оцінювання особистих досягнень учня відбувається вербально відповідно до шкали оцінювання у свідоцтві досягнень: має значні успіхи; демонструє помітний прогрес; досягає результату з допомогою вчителя; потребує значної уваги і допомоги. Вербальні оцінки особистісних досягнень фіксуються двічі на рік у свідоцтві досягнень, зокрема у грудні та травні. Прогрес учня протягом року відслідковується за щоденниками педагогічних спостережень та учнівським портфоліо, результатами діагностичних робіт, що мають містити компетентнісно орієнтовані завдання. Діагностувальні роботи можуть бути усними чи письмовими, у формі тестових завдань чи комбіновані, можуть передбачати практичну роботу тощо. Форму роботи, зміст завдань, спосіб зворотного зв’язку учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностувальних робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням їхньої готовності до виконання того чи іншого завдання. У 3, 4 класі тривалість виконання діагностувальної роботи не повинна перевищувати 35 хв (із 40 хв уроку 5 хв інструктаж, 35 хв – виконання роботи). Протягом навчального дня рекомендовано проводити не більше 1 діагностувальної роботи. У 3, 4 класі до журналу записуються лише результати завершального (підсумкового) оцінювання за кожен семестр. Річне оцінювання здійснюється на підставі результатів оцінювання за останній семестр. Результати навчання зазначаються на відповідних сторінках навчальних предметів, використовуючи такі позначення: П – початковий рівень; С – середній рівень; Д – достатній рівень; В – високий рівень. У свідоцтві досягнень рівні сформованості вмінь, які є обов’язковими результатами навчання, визначеними за кожною освітньою галуззю, фіксуються в кінці навчального року. Свідоцтво досягнень вкладається в особову справу учня.

5 клас НУШ-  І семестр рівневе оцінювання, ІІ семестр бальне оцінювання.


 

Періодичність проведення моніторингу якості надання освітніх послуг

Вид моніторингу

Класи

1

Вербальне оцінювання

1-2

2

Моніторинг сформованості класного колективу, соціально-громадянських компетентностей учнів через психолого-педагогічну діагностику

2,5,10

3

Формувальне оцінювання

3-4

4

Адміністративна комплексна контрольна робота з української мови, читання, математики

3

5

Аналіз ДПА, моніторинг адаптаційних процесів при переході з початкової школи в основну

4

6

Поточне, тематичне оцінювання

5-9

7

Адміністративна комплексна контрольна робота суспільно-гуманітарного напряму та природничо-математичного напряму

7

8

Аналіз ДПА, моніторинг готовності до профільного навчання

9

9

Тематично-залікова система

10-11

10

Адміністративна комплексна контрольна робота за відповідним профілем

10

11

Аналіз ЗНО, моніторинг навчальних досягнень учнів випускних класів

11

Аналіз досліджень навчальних досягнень учнів в рамках проекту «Обдарованість»

   

1

Організація та планування роботи з обдарованими дітьми

Аналіз роботи з обдарованими учнями за минулий навчальний рік

Аналіз навчальних планів і складання індивідуальних скоригованих навчальних планів

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

Оновлення банків даних про обдарованих учнів

2

Педагогічна діяльність з обдарованою молоддю

Організація диференційованого навчання на уроках

Організація та проведення олімпіад, учнівських конкурсів і турнірів

Індивідуальна робота з учнями

Позаурочна й організаційно-виховна робота (гурткова робота, навчальні екскурсії, факультативи, виховні заходи)

Якість проведення навчальної практики

3

Результати роботи з учнями щодо реалізації їхніх інтелектуальних можливостей та обдарованості

Рівень зацікавленості учнів навчальними предметами

Рівень мотивації учнів до виступу в інтелектуальних змаганнях

Рівень навчальних досягнень учнів

Результати участі у Всеукраїнських олімпіадах із базових дисциплін

Результати виступу учнів у турнірах, конкурсах, МАН

4

Моніторингові дослідження

Аналіз результативності роботи з обдарованими дітьми

Здатність акумулювати та використовувати досвід діяльності колег

Розгляд питання роботи з обдарованими дітьми на предметних МО

Ефективність управлінських рішень щодо покращення роботи

Обов’язкові компоненти бази даних моніторингових досліджень

 • загальні відомості про навчальний заклад (вересень)
 • матеріально-технічна база школи (вересень)
 • кадрове забезпечення школи (вересень)
 • контингент учнів (вересень)
 • результативність навчально-виховного процесу (грудень, травень, червень)
 • виховна робота (березень)
 • методична робота, вдосконалення професійної майстерності вчителя (березень)
 • стан здоров’я дітей (вересень)
 • охорона життя та безпека життєдіяльності (листопад, квітень)
 • робота шкільної бібліотеки (жовтень)
 • робота психологічної служби (грудень, травень)
 • робота з батьками та громадськістю (вересень, грудень, травень)

 

Розділ 7.

Вимоги до осіб, які можуть       розпочати   навчання за цією   програмою

            Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової середньої освіти.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. (відповідно до Закону України «Про освіту»). Потенційно це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Розділ 8.

Структура навчального року та режим роботи у 2022/23 н.р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться в День знань 1 вересня і триватиме до 30 червня 2023 року.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану» на період тривалості воєнного стану призупиняється дія положення частини третьої статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» в частині тривалості освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти не менше 175 навчальних днів. 2022/2023 навчальний рік може тривати більше або менше 175 днів.

Тривалість та структура навчального року визначається закладом освіти з урахуванням навчального часу на проведення державної підсумкової атестації, навчальної практики, додаткових консультацій для усунення прогалин у навчанні, навчально-польових занять/зборів і навчально-тренувальних занять предмета «Захист України», інших форм організації освітнього процесу, визначених освітньою програмою закладу освіти.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 23 грудня 2022 року,
ІІ семестр - з 9 січня по 02 червня 2023 року.


Відповідно до п. 4 ст. 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» тривалість канікул у закладах освіти протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

Орієнтовні терміни канікул

 

осінні - з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року;
зимові - з 24 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року;
весняні - з 27 березня по 02 квітня 2023 року;
літні канікули - з дня закінчення навчального року до 31 серпня 2023 року.

Останній дзвоник: 02 червня 2023 року.   Випускний: 24 червня 2023 року.

Великомотовилівський НВК "ЗЗСО І-ІІІ ступенів-дитячий садок" забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної, базової середньої початкової та дошкільної освіти.

Ефективному управлінню якості освітньої діяльності в школі сприяють система ІСУО , програма КУРС Школа. Електронні журнали та щоденники на базі платформи «Нові знання»

Педагогічний колектив НВК налічує 25 осіб.

Дошкільний підрозділ НВК у 2022-2023 навчальному році включає 3 групи, які відвідує 67 вихованців.

Шкільний підрозділ НВК у 2022-2023 навчальному році включає 145 учнів:

-1-4 класи, у яких навчається 44 учні;

- 5-9 класи , у яких навчається 90 учнів;

-11 клас , у якому навчається 10 учнів.

З метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання та на основі заяв батьків учні 5та 6 класу Кожурова Олександра та Кожуров Олександр навчаються у інклюзивних класах

Мережа груп і класів на 2022-2023 н.р.

Дошкільна установа

Разом

Разом

Молодша група

Середня група

Старша група

67

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

145

20

22

25

12

13

11

8

22

13

20

19

17

10

Рівнями освіти в НВК є:

дошкільна освіта – 3 різновікові групи (діти віком від 3 до 6 років);

І ступінь – початкова школа (1-4 класи, термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи, термін навчання 5 років);

ІІІ ступінь – старша школа ( 11 клас, термін навчання 1 рік).

Мова навчання – українська.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну. Початок уроків о 8.30 год. закінчення 15.45 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводиться одна велика перерва 20 хвилин: з 10.10 до 10.30.

Режим роботи дошкільної установи - з 7.30 до 18.00

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків:

-у 1-х класах – 35 хвилин,

-у 2-4-х класах – 40 хвилин,

-у 11-х класах – 45 хвилин.

При визначенні гранично допустимого навантаження вихованців закладу дошкільної освіти ураховані санітарно-гігієнічні норми:

- у віці від 3 до 4 років – 15-20 хвилин;

- від 4 до 5 років – 20-25 хвилин;

- від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10 хвилин.

Розклад дзвінків для учнів

Організаційні періоди роботи закладу

Початок уроку

                     Кінець уроку

Перерва

 

для 1 класу

Для 2-4 класів

Для 5-11 класів

Перерва для 5-11 класів

Відкриття школи і дитячого садка

7 год.30 хв.

Явка вчителів на 1 урок за режимом дня

8год.15хв.

1 урок

8 год.30 хв.

9год.05хв.

9год.10хв.

9год.15хв.

10хв.

2 урок

9 год.25хв.

10год.00хв.

10год.05хв.

10год.10хв.

20хв

3 урок

10год.30хв.

11год.05хв

11год.10хв.

11год.10хв.

15хв.

4 урок

11год.25хв.

12год.00хв.

12год.05хв.

12год.10хв.

10хв.

5 урок

12год.20хв.

12год.55хв.

13год.00хв.

13год.05хв.

10хв.

6 урок

13год.15хв.

   

14год00хв.

10хв.

7 урок

14год.10хв.

   

14год.55хв.

10хв

8 урок

15год.05хв.

   

15год.50хв.

 

Індивідуальна робота з учнями, гуртки, факультативи

14год.00хв—16год.00хв.

Закриття школи   дитячого садка

16 год.30хв.

18 год.

Розклад роботи шкільної їдальні

10.10 --10.30 ------     харчування учнів 1-4 класів

11.10-- 11.25 -------       харчування учнів 5-11 класів

 

Організація гарячого харчування

-                 дошкільний підрозділ :

Група

Сніданок

Обід

Полудень

1

Молодша група

8.30

11.30

15.20

2

Середня група

8.30

11.30

15.20

3

Старша група

8.30

11.30

15.20

-          шкільний підрозділ :

1-4 класи – після 2 уроку

5-11 класи – після 3 уроку

У зв’язку із уведенням в Україні військового стану, світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-тематичного планування з предметів буде враховано можливість організації освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання в межах навчального року в умовах карантину, тобто з можливістю інших термінів канікул та навчальних періодів.

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються Міністерством освіти і науки України, навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти Фастівської міської ради.

Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – третя декада травня 2023 року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року. Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи. У закладі освіти щоденно о 9 годині 00 хвилин проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України (стаття Указу Президента України № 143 від 16 березня 2022 року «Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України», лист Міністерства освіти і Науки України від 16.03.2022 №1/3472-22)

Розділ 9.

Дистанційне навчання

Порядок організації освітнього процесу під час дистанційного навчання визначається Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти (далі - Положення), затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.09.2020 за № 941/35224. Роз’яснення щодо застосування Положення надано листом МОН від 02 листопада 2020 року № 1/9-609, що розміщено за посиланням https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchamiva.

Організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти, виконання освітньої програми закладу освіти відповідно до державних стандартів освіти, але не повинна призводити до перевантаження учнів. Слід врахувати, що Санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394, визначено, що тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у поза навчальний час не рекомендується більше 1 години у 3-5 класах та 1,5 години у 6-9 класах, 2 години - у 10-11(12) класах. Учням 1-2 класів домашнє завдання не задається.

Оцінювання результатів навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно за допомогою інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Крім того, важливим є дотримання санітарно-гігієнічних вимог, зокрема щодо обсягу та форм подання навчального матеріалу, завдань для самоперевірки та оцінювання, а також недопущення перевантаження за часом під час роботи за комп’ютером тощо.

Відповідно до нормативно-правових документів щодо запровадження

карантинних заходів НВК використовує такі інструментарії дистанційного навчання у 2022-2023 навчальному році:

- електронний щоденник та електронний журнал на платформі «Нові знання»

- сайт НВК (для викладання навчального матеріалу);

-Клас Room

- платформи Zoom, Google Meеt, (для проведення онлайн-нарад, засідань педагогічної ради, засідань атестаційної комісії, засідань методичних об’єднань закладу, творчих груп);

- платформи Zoom, Google Meеt, (для проведення онлайн-уроків);

- Viber, Facebook, платформи Zoom, Google Meеt, (для зворотнього зв’язку індивідуальної роботи із здобувачами освіти, батьками дітей).

-вебплатформу дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» для організації дистанційного та змішаного навчання: https://lms.e-school.net.ua/

Здобувачі освіти можуть користуватися платформою як для навчання під час карантину, так і для додаткового ознайомлення з темою під час очного навчання. Для педагогічних працівників розроблені рекомендації для організації змішаного та дистанційного навчання за допомогою навчальних матеріалів платформи: https://lms.e-school.net.ua/guide.

Для педагогічних працівників на платформі функціонує «Кабінет вчителя», завдяки якому можна створювати віртуальні класи для своїх учнів, відстежувати їхній навчальний поступ і надавати зворотний зв’язок, користуючись якісними освітніми матеріалами та інструментами: https://cutt.ly/rEO1Kms.

Для учнів функціонує мобільний застосунок ВШО – повноцінний інструмент для зручного навчання з мобільних пристроїв. У ньому є доступ до всіх курсів і матеріалів, розміщених на платформі: https://cutt.ly/MEO1MHv.

Заклад дошкільної освіти під час карантину керуватиметься Листом Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину».

Розділ 10.

Освітня програма дошкільного підрозділу

Освітній процес у дошкільному закладі освіти у 2022-2023н.р. здійснюватиметься відповідно:

- Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615р. « Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти» (нова редакція);

-наказу Міністерства МОН України від 19.12.2017р. № 1633 Про затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти;

- листа МОН України № 1/11-1491 від 14.02.2019 р. Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти;

-листа МОН України № 1/9-561 від 20.10.2016 р. «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»;

-листа МОН № 1/9-454 від 02.09.2016 р. «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»;

-листа МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 р. Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах».

Освітня програма розроблена на основі Базового компонету та Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук.ред. Г.В.Бєлєнька, О.А.Половіна, І.В.Кондратець; -К.: ТОВ «АКМЕ ГРУП» , 2021.)

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти сформована на державному рівні і є обов’язковою. Інваріантну частину змісту освіти систематизовано відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями:

-«Особистість дитини»;

-«Екопростір розвитку дитини»;

-«Гра дитини»;

-«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»;

-«Комунікативний розвиток особистості»;

-«Дитина у світі мистецтва».

У закладі забезпечується неперервність змісту освітніх ліній, а також наступність дошкільної та початкової ланок.

Планування роботи

Форма планування освітньої діяльності - за освітніми лініями (Базовий компонент дошкільної освіти України).

Вихователі планують роботу з дітьми використовуючи 2 види планів: перспективний та календарний. Кожна група планує роботу з дітьми враховуючи їх вікові особливості та завдання освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» .

В перспективному плані зазначається:

- мета освітньої діяльності ;

- комплекси вправ ранкової гімнастики та гімнастики після денного сну;

- орієнтовний розподіл занять на тиждень;

- робота з батьками на місяць;

- потижневий розподіл форм та методів роботи з дітьми за освітніми лініями ;

- примітка для зазначення змін у плануванні тощо.

У календарних планах зазначається:

- дата;

- І чи ІІ половини дня;

- форми та методи роботи визначені перспективним планом роботи у поширеному вигляді в порядку проведення;

Музичний керівник планує роботу за перспективно-календарним планом, в якому містяться дата, вид заняття, види музичної діяльності на занятті, етапи вивчення музичного репертуару. Кожна група має власний план музичного розвитку дітей. Плани складаються музичним керівником на місяць вперед.

Планування роботи з батьками

В закладі діє перспективний план роботи з батьками, для батьків вихованців всіх вікових груп. План розглядається на педагогічній раді як додаток до річного плану та схвалюється до використання. Планом визначено форми роботи з батьками згідно з планом роботи ЗДО. Відповідно до загального плану роботи з батьками вихователі складають план роботи з батьками для кожної вікової групи на рік та затверджуються директором .

Щомісяця у перспективному плані роботи з дітьми вихователі зазначають форми роботи з батьками на вказаний місяць відповідно до складаного плану на рік у відповідній графі. Таким чином плануючи роботу з батьками вихователі здійснюють її систематично та у повному обсязі.

Організація освітнього процесу

Під час організації освітнього процесу педагоги закладу використовують різні види дитячої діяльності, які сприятимуть компетентнісному розвитку вихованців, задовольняють потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів дітей. Пріоритетом у здійсненні освітнього процесу є поєднання організованого та самостійного типів діяльності дошкільників.

Зміст освітнього процесу в закладі спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає: - процес розвитку, спрямований на осягнення соціуму, його предметів і відношень, історично вироблених форм і способів спілкування з природою і норм людських взаємин; -формування психологічних механізмів особистості, нових психологічних якостей і форм поведінки Я- концепція, системи якостей, які забезпечать психологічну готовність дитини до школи; -закладання основ морального розвитку.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає: -засвоєння сенсорних еталонів в результаті дій сприйняття, спрямованих на обстеження різновидів форми, кольору, відносин за величиною та інших властивостей; -виділення дитиною основних різновидів властивостей, які застосовують як еталони.

Екопростір розвитку дитини

Передбачає: -збагачення вже наявних понять у дітей про необхідність безпосередньо та раціонально використовувати скарби рослинного і тваринного світу, підземних багатств; -формування доцільних умінь та навичок, а також прагнення пізнавати, досліджувати, експериментувати та моделювати свою поведінку.

Гра дитини

Передбачає: -розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності; -формування у дітей стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому; -заохочення до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Комунікативний розвиток особистості

Передбачає: - формування комунікативно-мовленневої компетентності дитини, здатності дитини виражати свої бажання, наміри, а також давати пояснення своїм діям та їх змісту за допомогою мовних і немовних засобів; -здатність дитини будувати своє мовне спілкування з іншими людьми в різних життєвих ситуаціях; - уміння аналізувати ситуацію спілкування, сриймати та відтворювати не дише змістову, а й емоційну інформацію.

Дитина у світі мистецтва

Передбачає: -здатність дитини практично реалізувати свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів, емоційно ціннісного ставлення до різних видів мистецтва; -застосування мистецьких навичок в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної діяльності.

Середовище ЗДО

Потужним чинником дитячого розвитку є соціокультурне оточення. Кожна дитина у своєму розвитку зазнає безсумнівний вплив сім'ї, її побуту, культурних уподобань, форми зайнятості старших і змісту сімейних дозвіль.

Однією з основних умов створення розвивального довкілля для дітей дошкільного віку є опора на особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми. Завдання педагога полягає у забезпеченні інтересів дитини у задоволенні її природних нахилів і потреб. В ЗДО «Любисток» велика увага звертається на організацію роботи з батьками вихованців, культурних вподобань, залучення до спільного дозвілля з дітьми в ЗДО, надання практичних порад щодо розвитку та виховання дітей тощо.

Всі педагоги, які працюють з дітьми, розмовляють українською мовою, володіють знаннями про культурнуауру рідного краю, села, що дає свій відбиток на спілкування з дітьми, організацію освітньої діяльності.

Предметно-розвивальне середовище в ЗДО відповідає вимогам. Дітям доступні всі функціональні елементи простору закладу, що спонукає їх до активної предметно-практичної діяльності, прояву творчості, креативності. В групових кімнатах простір поділено на окремі осередки, які пов’язані між собою:

· природознавчий;

· дитячого експериментування;

· ігрової діяльності;

· образотворчої діяльності;

· художнього слова;

· народознавства;

· спортивний;

· трудової діяльності;

· відпочинку та усамітнення;

· співпраці з батьками.

Наповнення осередків перед початком навчального року змінено згідно з віковими особливостями дітей конкретної групи. Пов’язано це з тим, що матеріали, складність та доступність їх утримання повинні відповідати сьогоднішнім закономірностям та особливостям розвитку дітей даного конкретного віку і враховувати ті особливості зон розвитку, які характерні знову ж таки сьогодні кожній окремій дитині.

Компоненти розвиваючого предметного середовища в ЗДО включають не тільки групові приміщення, а й інший – музичний таспортивний зал, прогулянкові майданчики. Та на жаль у нас не функціонують музичний та спортивний зали.

Форми організації освітнього процесу,види і типи занять

Однією з форм організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є заняття. Головною вимогою у виборі форми організації навчання є необхідність сприяння дошкільникові у його бажанні навчатись. Заняття поєднує розвивальний і виховний ефект навчання, формує у дітей уміння активно засвоювати знання і творчо їх використовувати. У дошкільному закладі використовуємо різні види занять:

- з ознайомлення з навколишнім середовищем;

- з розвитку мовленнєвого спілкування;

- з формування елементарних математичних уявлень;

- з образотворчої діяльності;

- з фізичної культури;

- музичні.

Виконуючи передбачені програмою завдання використовуємо такі типи занять:

- фронтальні( з усіма дітьми групи);

- групові(10-12 дошкільнят);

- індивідуально – групові( 4-6 дошкільнят);

- індивідуальні (1-4 дошкільнят).

Використовуючи різноманітні форми організації навчання дощкільників вихователі забезпечують ефективне засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток пізнавальних можливостей дітей.

Використання інноваційних методик та технологій

Вихователі ЗДО не готові до інноваційної діяльності; у ЗДО не впроваджуються програми дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності;

Наступність ЗДО та ЗЗСО

Планами наступності передбачено зміст роботи на навчальний рік за такими напрямками роботи як:

1.Робота з батьками (спільні батьківські збори, засідання батьківського комітету, дні відкритих дверей, зустрічей з цікавими людьми).

2.Робота з дітьми (екскурсії, читання художньої літератури про школу, бесіди з дошкільниками про навчання в школі, надання інформації про життя дітей-школярів через спостереження за їх діяльністю, бесіди, міні-заняття тощо).

3.Робота психолога (проведення моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності згідно з вимогами освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти України дітей старшого дошкільного віку, психолого-педагогічного консиліуму в групах дітей старшого дошкільного віку з питання готовності дітей до навчання в школі, моніторингу успішності випускників).

Головна мета навчально-виховної роботи – зріла особистість. Особистісний розвиток – важлива умова гармонійного входження дитини у шкільне життя, досягнення нею успіхів у навчанні, задоволеності своїм шкільним буттям. Життєву компетентність як багатовекторне особистісне утворення дошкільного дитинства визначаємо за такими показниками.

1.Психофізіологічний розвиток :

• проявляє достатню рухову активність;

• проявляє умілість рук, практичну вправність;

• здоровий, не має хронічних хвороб;

• володіє основними гігієнічними навичками;

• знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі;

• володіє основами безпеки життєдіяльності;

• працездатний, втомлюється лише після чималого навантаження;

• користується як провідною правою/лівою рукою;

• не заїкається і не має інших невротичних проявів.

2.Інтелектуальний розвиток:

•володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та самого себе, а також деякими простими поняттями;

•уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого;

•диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну);

•здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації;

•усвідомлює основні зв’язки між явищами;

•має розвинене логічне запам’ятовування - добре запам’ятовує і відтворює;

•встановлює логічну послідовність подій;

•відтворює зразок на вимогу;

• робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності;

•розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення;

•диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів;

•розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє;

•знайомий з деякими основами початкових наукових знань.

3.Мотиваційний розвиток:

•хоче йти до школи;

•вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація;

•може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого;

•має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху;

•свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя;

•зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками;

• у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується;

•має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб.

3.Емоційний розвиток:

•переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво;

сприйнятливий, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутливий до нього;

•знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу;

•адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан;

•утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій;

•чутливий до значущих людей, виявляє чуйність,

• оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору;

•володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб.

4.Розвиток вольової сфери:

• свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано;

• концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається;

• мобілізує себе на виконання завдання;

• розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно;

• звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

• конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі;

• доводить розпочате до кінця;

• може відстояти власну точку зору;

• визнає свої помилки;

• дотримується своїх обіцянок.

5.Соціальний розвиток:

• приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість;

• відкритий контактам, комунікабельний;

• прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів;

• уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді;

• узгоджує індивідуальні інтереси з груповими;

• реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил;

• намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися;

• орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість як внутрішню етичну інстанцію;

• володіє більш-менш адекватною самооцінкою;

• поважає себе та інших.

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного закладу є спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. У закладі освіти актуальним є питання, пов’язані з організацією системи моніторингу якості дошкільної освіти, зокрема розвитку життєвої компетентності дошкільників. Для здійснення моніторингу використовується такий інструментарій:

Вікова група

Інструментарій

Молодша група

- дидактичні ігри та вправи; -розвивальні ігри ; -вивчення листків здоров’я кожної дитини; -анкетування (опитування) батьків; -аналіз мовлення батьків і рідних дитини; - міні-заняття з окремими дітьми; -спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані).

Середня група Старша група

- контрольні та підсумкові заняття; -міні-заняття з окремими дітьми; -спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані); -бесіда з дітьми (як допоміжний метод); -вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості; -контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей з різних розділів програми (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні).

Розділ 11

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2022/2023 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника (додаток 1,2).

Додаток 1

Інваріантний складник

Перелік навчальних програм

Для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (1-2 класи)

Типова освітня програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.1-2.Savchenko.pdf

Для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня (3-4 класи)

Типова освітня програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2022/08/15/Typova.osvitnya.prohrama.1-4/Typova.osvitnya.prohrama.3-4.Savchenko.pdf

Для учнів 5 класу НУШ модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12. 2021 р. №1358, від 02.02. 2022 р. № 96, від 09.02. 2022 № 143, від 11.04. 2022 р. № 324)

 

№ п/п

Назва модельної навчальної програми

 1. 1.

«Етика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Пометун О.І., Ремех Т.О., Кришмарел В.Ю.)

 1. 2.

«Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)»

для закладів загальної середньої освіти (авт. Коршевнюк Т.В.)

 1. 3.

«Іноземна мова. 5-9 класи»

для закладів загальної середньої освіти

(автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С.,Унгурян І. К., Яковчук М. )

 1. 4.

«Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас» для закладів загальної середньої освіти (автори Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Майорський В.В., Піскарьова І.О., Щупак І.Я.)

 1. 5.

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.)

 1. 6.

Українська мова 5-6 класи для закладів загальної середньої освіти (автори Заболотний О.В., Заболотний В.В. та інші.)

 1. 7.

«Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б.)

 1. 8.

«Математика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

(автори Бурда М.І., Васильєва Д.В.)

 1. 9.

«Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

(автори Морзе Н.В., Барна О.В.)

 1. 10.

«Зарубіжна література. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти

(автори Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., Джангобекова Т.А.)

 1. 11.

«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти

(автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В.,Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші)

 1. 12.

«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої освіти (автори: Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Лаврентьєва І.В., Хомич О.Л.)

 1. 13.

«Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор Туташинський В.І.)

 

 

 

 

Для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня

навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);

№ п/п

Назва навчальної програми

Ким затверджена

 

Українська мова

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/11.-ukrayinska-mova-onovlena-programa-dlya-5-9-kl.docx

 

Українська література

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf

 

Біологія(поглиблене вивчення)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx

 

Історія України. Всесвітня історія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa.2022.WH.HU.6-11.pdf

 

Географія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.geography-6-9.pdf

 

Зарубіжна література

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.zarubizhna.literatura-6-9.pdf

 

Інформатика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx

 

Математика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx

 

Мистецтво

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/9-mistecztvo-5-9.docx

 

Основи здоров’я

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa.2022.osnovy.zdorovia-6-9.pdf

 

Основи правознавства

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.osnovy.pravoznavstva-9.pdf

 

Трудове навчання

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc

 

Фізика

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc

 

Фізична культура

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.fizichna-kultura-6-9.pdf

 

Хімія

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/10-ximiya-7-9.doc

 

Іноземні мови

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf

 

Для учнівзакладів   загальноїсередньоїосвіти ІІІ ступеня 11 клас

навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);

№ п/п

Назва навчальної програми

Рівень вивчення

 

Українська мова

Профільний рівень

 

Українська література

Рівень стандарту

 

Біологія і екологія

Профільний рівень

 

Всесвітня історія

Рівень стандарту

 

Історія України

Рівень стандарту

 

Громадянська освіта

Рівень стандарту

 

Географія

Рівень стандарту

 

Зарубіжна література

Рівень стандарту

 

Математика

Рівень стандарту

 

Мистецтво

Рівень стандарту

 

Технології

Рівень стандарту

 

Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка )

Рівень стандарту

 

Фізична культура

Рівень стандарту

 

Хімія

Рівень стандарту

 

Іноземні мови

Рівень стандарту

 

Захист України

Рівень стандарту

Додаток 2

Варіативний складник

Клас

Кількість годин

Назва програми

Де і ким затверджена

 

11

1

Український спротив другої половини ХХ століття.

Програма варіативного курсу

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах

комісією з історії Науково-методичної ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України (протокол № 2 від 20 липня 2017 року).

Лист Державної наукової установи

«Інститут модернізації змісту освіти»

Міністерства освіти і науки України від 25. 07. 2017 р. № 21.1/12-Г-441

 

8

2

Комп’ютерна графіка. 8-9 класи

Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти

з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах

(лист Інституту модернізації змісту освіти МОНУ

лист від 03.07..2019№ 22.1/12-Г-720)

 

11

1

Математика .  Застосування похідної до розв’язування задач . Факультатив. Збірник програм з математики для допрофільного навчання та профільної підготовки» в частині варіативної складової (упорядники Прокопенко Н.С., Єргіна О.В., Вашуленко О.П.) 5-11 Ранок

Лист ІМЗО від 04.07.2016 № 2.1/12-Г-440